قابل توجه قنادان محترم

همکار گرامی تقاضا دارد جهت رعایت حال مصرف کنندگان نسبت به موارد ذیل اقدام فرمائید. 1- الصاق نرخنامه ودرج تلفن 124 ستاد خبری درمعرض دید مشتری 2- صدور فاکتور 3- رعایت اصول بهداشتی 4- جلوگیری از افزایش قیمت خارج از نرخنامه مصوب رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران علی بهرمند

همکار گرامی تقاضا دارد جهت رعایت حال مصرف کنندگان نسبت به موارد ذیل اقدام فرمائید.

1- الصاق نرخنامه ودرج تلفن 124 ستاد خبری درمعرض دید مشتری

2- صدور فاکتور

3- رعایت اصول بهداشتی

4- جلوگیری از افزایش قیمت خارج از نرخنامه مصوب

رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران علی بهرمند