گفتگو رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت با نشریه نگاه هستی: صنف قناد از کم حاشیه ترین اصناف تهران می باشد

صنف قناد ازکم حاشیه ترین اصناف تهران می باشد وظیفه ذاتی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران تنظیم امور بازرگانی وایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها وسازمان صنفی می باشد. یداله صادقی ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران درگفتگو با خبرنگارما با بیان مطلب فوق گفت پیش ازاجرائی شدن قانون هدفمندی سازی یارنه ها صنف وصنعت درجهت […]

صنف قناد ازکم حاشیه ترین اصناف تهران می باشد

وظیفه ذاتی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران تنظیم امور بازرگانی وایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها وسازمان صنفی می باشد.

یداله صادقی ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان تهران درگفتگو با خبرنگارما با بیان مطلب فوق گفت پیش ازاجرائی شدن قانون هدفمندی سازی یارنه ها صنف وصنعت درجهت تامین مواد اولیه ارتباط مستمربا سازمان صنعت،معدن وتجارت داشت اما پس از اجرائی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها نفش این سازمان تنها مشاوره ونظارت براین حوزه می باشد.

وی بابیان اینکه صنف قنادی از اصناف موفق فعال دراستان تهران می باشد وما کمترین چالش رادر این صنف شاهد هستیم گفت اتحادیه قنادان نقش مدیریتی واجرائی خود را درارتباط با اصناف به نحو احسن اجرا می کند. از این رو صنف قنادی کم حاشیه ترین صنف فعال دراستان تهران می باشدکه کمترین شکایت را ما ازاین اتحادیه درسطح تهران داشته ایم.

صادقی با بیان اینکه قنادی ازمشاغل خدماتی است که دارای اهمیت خاصی می باشد و ما فعالیت این صنف را به طور منظم رصد می کنیم گفت دراین راستا ارتباط اتحادیه با اعضاء مورد توجه ماست وبه طور دقیق بر احقاق حقوق ومطالبات قانونی صنف از اتحادیه نظارت داریم وچنانچه قصوری دراین مواردصورت پذیرد این موارد ازطریق قانون نظام صنفی وآیین نامه های اجرائی از سوی سازمان صنعت،معدن وتجارت مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی درپاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص توزیع شیرینی دربرخی از ماه های سال در میادین میوه وتره بار ومکانهای غیر از قنادی گفت هرگونه تولید وعرضه محصولات قنادی درکشور تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی وقانونی می باشد وتمامی موارد عرضه ای که تحت نظارت مراجع ذیصلاح نبوده وبه ما گزارش شود مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران در خصوص تداخل صنفی در تولید محصولات شیرینی گفت اتاق اصناف ایران مسئول ممیزی رفع تداخل اصناف درکشور است وهرگونه تداخل صنفی بایستی ازطریق اتاق با هماهنگی اتحادیه های ذیربط برطرف شود وچنانچه درمواردی با مشکل مواجه شد موضوع از طریق کمیسیون نظارت حل وفصل می گردد.