شورای ایثارگران اتاق اصناف ایران تشکیل شد

در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری نسبت به تبیین سیاست های ایثار و اشاعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در قشر عظیم اصناف ، شورای ایثارگران اتاق اصناف ایران تشکیل شد. رییس اتاق اصناف ایران در حکمی محمودهاشمی ، رضا خدابخشی، حسام عقبایی، منصور حسینی ، عباس رمدانی و علی عوض پور را به عنوان اعضای […]

در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری نسبت به تبیین سیاست های ایثار و اشاعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در قشر عظیم اصناف ، شورای ایثارگران اتاق اصناف ایران تشکیل شد.
رییس اتاق اصناف ایران در حکمی محمودهاشمی ، رضا خدابخشی، حسام عقبایی، منصور حسینی ، عباس رمدانی و علی عوض پور را به عنوان اعضای شورای ایثارگران اتاق اصناف ایران تعیین کرد.
به گزارش اصناف ایران، علی فاضلی در این حکم با بیان اینکه اصناف همواره در رویدادهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی به عنوان بخش پیشرو جامه اثرگذار بوده اند، از اعضای شورای مذکور خواست با هماهنگی و همفکری حوزه معاونت فرهنگی و پارلمانی اتاق اصناف ایران اقدامات لازم صورت گیرد.
شش عضو شورای ایثارگران اتاق اصناف ایران روز نهم شهریور ماه جاری از سوی علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران منصوب شدند.