قابل توجه همکاران محترم،اسامی داوطلبین درهیات مدیره بشرح ذیل می باشد

        1- محمدباقر احمدی سیه رود       2- رسول افتان                       3- علی بهرمند                              4- محمد علی ترابی             5-ناصر جاهد پیکانی           6- اصغر جعفری کندری      7– سیدعباس حسینی     […]

 

 

 

 

1- محمدباقر احمدی سیه رود

 

 

 

2- رسول افتان                

 

 

 

3- علی بهرمند                    

 

 

 

 

 4- محمد علی ترابی      

 

 

 

5-ناصر جاهد پیکانی      

 

 

6- اصغر جعفری کندری 

 

 

7– سیدعباس حسینی

 

 

8- محمد دادگستر    

 

 

9- داود علی شاه جانی

 

 

10- مرتضی طحانی  

 

 

11– علیرضا طهماسبی کندری

 

 

12- شیر محمد غفاریان سرکندی 

 

 

13- حسن قرصی                  

 

 

14- عباس گواهی           

 

 

15- عیاسعلی محمدی   

 

 

16- مرتضی ولی زادگان

 

                  اسامی داوطلبین عضویت در بازرسی

 

1- حسین تجدد  

 

 

2- مصطفی جسمانی

 

 

3- حسن سرخه    

 

 

4- البرز علی مرادی سرکندی