قابل توجه همکاران محترم

با توجه به برگزاری انتخابات هیت مدیره اتحادیه خواهشمند است با دردست داشتن اصل کارت ملی و کپی پروانه کسب ازساعت 9 صبح لغایت 14 روز دوشنبه مورخ 95/02/20 درمحل اتحادیه حضور بهمرسانید. شرکت پرشورهمکاران ارجمند موجب امتنان خواهدبود.                                                   علی بهرمند                                  رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران

با توجه به برگزاری انتخابات هیت مدیره اتحادیه خواهشمند است با دردست داشتن اصل کارت ملی و کپی پروانه کسب ازساعت 9 صبح لغایت 14 روز دوشنبه مورخ 95/02/20 درمحل اتحادیه حضور بهمرسانید.

شرکت پرشورهمکاران ارجمند موجب امتنان خواهدبود.
   

                                              علی بهرمند

                                 رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران