کمیته بررسی حادثه ساختمان پلاسکو باحضوررییس اتاق اصناف ایران و هیات رییسه اتاق اصناف تهران

کمیته بررسی حادثه ساختمان پلاسکو باحضوررییس اتاق اصناف ایران و هیات رییسه اتاق اصناف تهران، روسای اتحادیه هاوامنای اصناف پلاسکو صبح امروز تشکبل جلسه داد در حادثه ساختمان حدود۶۰۰واحدصنفی از ۶اتحادیه صنفی پوشاک خسارت دیدند و بیش از ۲۰۰۰کارگر و ۹۰۰کارفرما بیکار شدند