قابل توجه همکاران محترم

احتراماباتوجه به طرح نظارت ویژه نوروزخواهشمنداست نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام فرمائید. ۱-الصاق نرخنامه درمعرض دیدمشتریان ۲-صدورفاکتور ۳-رعایت دستورالعملهای بهداشتی ۴-جلوگیری ازافزایش قیمتها ۵-عدم استفاده ازجعبه های غیراستاندارد و غیر بهداشتی ۶- رعایت خالص فروشی علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران

احتراماباتوجه به طرح نظارت ویژه نوروزخواهشمنداست نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام فرمائید.

۱-الصاق نرخنامه درمعرض دیدمشتریان

۲-صدورفاکتور

۳-رعایت دستورالعملهای بهداشتی

۴-جلوگیری ازافزایش قیمتها

۵-عدم استفاده ازجعبه های غیراستاندارد و غیر بهداشتی

۶- رعایت خالص فروشی

علی بهرمند

رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی

شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران