بررسی چالش های اتحادیه های قنادان و نان های فانتزی با حضور نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران

بررسی چالش های اتحادیه های قنادان و نان های فانتزی با حضور نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران در راستای رسیدگی به چالش های اتحادیه های قنادان و نان های فانتزی به دلیل پرونده های تداخل صنفی اعضای متبوع جلسه ای با حضور نایب رئیس اول اتاق و روسای دو اتحادیه مذکور روز یکشنبه ۲ […]

بررسی چالش های اتحادیه های قنادان و نان های فانتزی با حضور نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران

در راستای رسیدگی به چالش های اتحادیه های قنادان و نان های فانتزی به دلیل پرونده های تداخل صنفی اعضای متبوع جلسه ای با حضور نایب رئیس اول اتاق و روسای دو اتحادیه مذکور روز یکشنبه ۲ دی ۹۷ تشکیل شد.

🔸در این جلسه که دکتر علی توسطی و ابوالفضل رجب زاده به عنوان داور و سید جواد میرخانی دبیر اجرایی اتاق اصناف تهران نیز حضور داشتند ابتدا علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان و محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه صنف نان های فانتزی حجیم و نیمه حجیم به بیان برخی موارد و مشکلات موجود اعضای صنف خود در خصوص تداخل صنفی پرداختند و در ادامه ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران ضمن توصیه هر دو اتحادیه نسبت به رعایت ضوابط و قوانین موجود، آنها را به آرامش و رعایت حال واحدهای صنفی و شهروندان با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی رهنمود کرد.