قابل توجه همکاران گرامی

احتراما به اطلاع مي رساند در اجراي ماده ٣ آئين نامه اجرايي تبصره ٢ ماده ١٦٩ قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص تعيين اولويت موديان مالياتي براي نصب ، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور از ابتداي سال ١٣٩٩ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهي و صدور صورتحساب […]

احتراما به اطلاع مي رساند در اجراي ماده ٣ آئين نامه اجرايي تبصره ٢ ماده ١٦٩ قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص تعيين اولويت موديان مالياتي براي نصب ، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور از ابتداي سال ١٣٩٩ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروشگاهي و صدور صورتحساب فروش مطابق مقررات مي باشند ، لذا مقتضي است با مراجعه به درگاه عمليات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.tax.gov.ir نسبت به ثبت سريال استاندارد پايانه /پايانه هاي پرداخت متصل به شبكه پرداخت بانكي خود (كارت خوان بانكي ) اقدام نمايند

علی بهرمند

رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران