قابل توجه همکاران گرامی (پیرو اطلاعیه های قبلی)

پیرو اطلاعیه های قبلی به اطلاع كليه اعضاء محترم صنف قنادان تهران مي رساند . برابر دستور ستاد مبارزه با ويروس كرونا و رئیس اتاق اصناف تهران مبنی برتعطیلی کلیه واحدهای قنادی، بازرسان اتحادیه درصورت مشاهده تخلف درمرحله اول اخطار داده ودرمرحله دوم به اداره اماکن جهت پلمب معرفی می نمایند. بديهي است دراینصورت اتحادیه […]

پیرو اطلاعیه های قبلی

به اطلاع كليه اعضاء محترم صنف قنادان تهران مي رساند . برابر دستور ستاد مبارزه با ويروس كرونا و رئیس اتاق اصناف تهران مبنی برتعطیلی کلیه واحدهای قنادی، بازرسان اتحادیه درصورت مشاهده تخلف درمرحله اول اخطار داده ودرمرحله دوم به اداره اماکن جهت پلمب معرفی می نمایند.
بديهي است دراینصورت اتحادیه هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.
علی بهره مند
رئیس اتحاديه صنف قنادان تهران