اطلاعیه

همکاران ارجمند. با توجه به شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا سازمان شهرداری تهران اقدام به افزایش سالیانه جایزه خوش حسابی عوارض کسب و پیشه و جایزه پرداخت بدهی معوقه عوارض کسب و پیشه نموده است. اتحادیه صنف قنادان تهران

همکاران ارجمند. با توجه به شرایط بحرانی ناشی از شیوع ویروس کرونا سازمان شهرداری تهران اقدام به افزایش سالیانه جایزه خوش حسابی عوارض کسب و پیشه و جایزه پرداخت بدهی معوقه عوارض کسب و پیشه نموده است. اتحادیه صنف قنادان تهران