قابل توجه همکاران محترم

  افزایش مالیات سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به شرح زیر مقرر شده است ؛ 🔸مالیات تا ۲.۵ میلیون بدون افزایش 🔸مالیات از ۲.۵ میلیون تا ۵ میلیون ، ۴ درصد 🔸مالیات از ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون، ۸ درصد 🔸مودیان با مالیات مقطوع ۱۰ میلیون به بالا ، ۱۲ درصد افزایش خواهند داشت.افرادی […]

 

افزایش مالیات سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به شرح زیر مقرر شده است ؛

🔸مالیات تا ۲.۵ میلیون بدون افزایش
🔸مالیات از ۲.۵ میلیون تا ۵ میلیون ، ۴ درصد
🔸مالیات از ۵ میلیون تا ۱۰ میلیون، ۸ درصد
🔸مودیان با مالیات مقطوع ۱۰ میلیون به بالا ، ۱۲ درصد افزایش خواهند داشت.افرادی که هنوز برگ قطعی سال ۹۷ را نگرفته یادر هیات حل اختلاف می باشد هم می توانند باتوجه به مالیات برگ تشخیص درصدهای فوق راافزایش دهند ومشمول توافق گردند.
ضمنااین توافق شامل افرادی می باشد که فروش سال ۹۸ نهصد ونود میلیون تومان بیشتر نباشددرغیراینصورت بایداظهارنامه معمولی انجام دهندنه توافقی.
علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران