انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف دارندگان قنادی،شیرینی فروشی و کافه قنادی استان تهران

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف دارنگان قنادی شیرینی فروشی و کافه قنادی استان تهران به استناد بند(۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده(۲۲) و (۲۳) قانون نظام صنفی ،انتخابات الکترونیکی صنف دارنگان قنادی شیرینی فروشی و کافه قنادی استان تهران مورخ ۹۹/۰۷/۰۸ از ساعت ۹:۳۰لغایت۱۴:۳۰ برگزار گردید.

برگزاری انتخابات الکترونیکی اتحادیه صنف دارنگان قنادی شیرینی فروشی و کافه قنادی استان تهران

به استناد بند(۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده(۲۲) و (۲۳) قانون نظام صنفی ،انتخابات الکترونیکی صنف دارنگان قنادی شیرینی فروشی و کافه قنادی استان تهران مورخ ۹۹/۰۷/۰۸ از ساعت ۹:۳۰لغایت۱۴:۳۰ برگزار گردید.