دکتر اميد علي پارسا، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خبر داد: اجراي بسته جديد مالياتي براي حمايت از کسب و کارهاي آسيب ديده کرونايي

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با توجه به اعمال محدوديت هاي شديد و تعطيل الزامي برخي کسب و کارها در برخي شهرهاي داراي وضعيت نارنجي و قرمز از تصويب و اجراي بسته جديد مالياتي در حمايت از مشاغل به شدت آسيب ديده از کرونا خبر داد. دکتر اميد علي پارسا در اين رابطه گفت: […]

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با توجه به اعمال محدوديت هاي شديد و تعطيل الزامي برخي کسب و کارها در برخي شهرهاي داراي وضعيت نارنجي و قرمز از تصويب و اجراي بسته جديد مالياتي در حمايت از مشاغل به شدت آسيب ديده از کرونا خبر داد.

دکتر اميد علي پارسا در اين رابطه گفت: به سبب اوج گيري مجدد شيوع بيماري کوويد ۱۹ و اعمال محدوديت هاي شديد و تعطيل الزامي برخي کسب و کارها در شهرهاي داراي وضعيت نارنجي و قرمز (بنا به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) مشاغل و کسب وکارها و فعاليت هاي شديدا آسيب ديده از کرونا (بنا به تشخيص کارگروه اقتصادي مقابله با پيامدهاي اقتصادي کرونا) که در شهرهاي مذکور قرار مي گيرند، از حمايت هاي دولت بهره مند مي شوند.

وي در خصوص مفاد اين بسته حمايتي عنوان داشت: براساس اين مصوبه، موارد مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مهلت زماني اعتراض به اوراق مالياتي که آخرين مهلت آن از تاريخ يکم آذرماه ۱۳۹۹ لغايت يکم بهمن ماه ۱۳۹۹ باشد، و نيز احکام اجراي ماده ۲۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم و ماده ۲۹ قانون ارزش افزوده براي مدت مذکور، به مدت يک و نيم ماه تمديد مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، همچنين با اشاره به تمديد يک ماهه مهلت تسليم اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسيد پرداخت ماليات آن براي کليه موديان مالياتي براساس اين مصوبه، اظهار داشت: بخشودگي جرايم پرداخت نشده بدهي ماليات و عوارض قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب۱۳۸۱/۱۰/۲۲ به شرط پرداخت اصل ماليات و عوارض تا پايان سال ۱۳۹۹ تمديد مي شود.
دکتر پارسا تصريح کرد: صدور يا تجديد پروانه کسب يا کار اشخاص حقيقي موضوع ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم تا پايان سال ۱۳۹۹ نيز براساس اين مصوبه، نياز به اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي نخواهد داشت.
وي همچنين عنوان داشت: کليه عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم (وصول ماليات) تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ براي اشخاص حقيقي متوقف مي شود.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ديگر مصوبات اين بسته حمايتي عنوان داشت: آخرين مهلت تسليم اظهارنامه ماليات عملکرد اشخاص حقوقي موضوع ماده ۱۱۰ قانون ماليات هاي مستقيم که در بازه زماني يکم آذرماه ۱۳۹۹ لغايت يکم بهمن ماه ۱۳۹۹ باشد نيز با توجه به اين مصوبه، تا تاريخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ تمديد مي شود.