بلاغیه مهم و با اهمیت مورخ ۵/ ۲/ ۱۴۰۰ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص

تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از ۵ میلیارد تومان که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمی باشد. 🔸در اجرای بند ۱۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹، یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات […]

تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۴ با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده کمتر از ۵ میلیارد تومان که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است، مشمول رسیدگی مالیاتی نمی باشد.

🔸در اجرای بند ۱۸ بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹، یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات کتبی مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن، اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد؛ لذا ماموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی ، نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند.