دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ تعیین مالیات مقزوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی صاحبان مشاغل

از جمله مفاد دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ تعیین مالیات مقزوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی صاحبان مشاغل ◾️مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ ( اعم از. اصلی و متمم ) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین میشود: 🔺صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، بدون افزایش نسبت […]

از جمله مفاد دستورالعمل مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۴۰۰ تعیین مالیات مقزوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی صاحبان مشاغل

◾️مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۸ ( اعم از. اصلی و متمم ) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین میشود:

🔺صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

🔺صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۴ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

🔺صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال تا ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۸ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

🔺صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸

 

دستورالعمل :  تبصره ماده ۱۰۰ (۱)

 

کدام یک از مودیانِ گروه دوم و سوم، “نمیتوانند” ویا “نباید” از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند:

۱- مودیانی که سال ۹۹اولین سال فعالیت آنها بوده، “نمیتوانند”
۲- مودیانی که #کل سال ۹۹عدم فعالیت داشته اند و از صنف مربوطه نامه عدم فعالیت خود را به دارایی ارائه داده اند، “نباید”
۳- مودیانی که اظهارنامه ۹۸ را بدون تبصره ارسال کرده باشند و هنوز اظهارنامه آنها قطعی نشده باشد، “نمیتوانند”
۴- مودیانی که دارای فعالیت با درآمد معاف هستند”نباید” مانند: مشاغل آموزشی- کشاورزی- انتشاراتی- دفاتر زیارتی و سیاحتی- فرش دستباف)”نباید”
۵- مودیانی که سال قبل غفلت کرده اند و از تبصره ماده صد استفاده نکرده اند
۶- مودیانی که شریک دارند و در سال ۹۹ ترکیب شرکا بهم خورده باشد “نمیتوانند”
۷- صاحبان مشاغلی که سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تغییر آدرس محل فعالیت داشته اند و پیش ثبت نام جدید انجام داده اند، “نمی توانند”
۸- صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال۹۹خود متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد۱۳۷و۱۶۵و۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، “نباید”
۹- صاحبان مشاغل گروه اول “نمی توانند”