آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف تا ۱۵ تیرماه میباشد.

بر این اساس مودیان صنفی، صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها فقط تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند، ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام کرده و از تسهیلات و معافیت های قانونی بهره مند شوند.

بر این اساس مودیان صنفی، صاحبان مشاغل و کسب‌وکارها فقط تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند، ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام کرده و از تسهیلات و معافیت های قانونی بهره مند شوند.