آخرين مهلت براي تعيين تکليف دستگاه‌‏هاي کارتخوان‏، پايان دي ماه/ دستگاه‌هاي کارتخوان که متناظر با پرونده مالياتي نباشد، غيرفعال خواهد شد

    سازمان امور مالياتي کشور با همکاري بانک مرکزي در حال ساماندهي و تعيين تکليف دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي و اتصال آن‌ها به پرونده مالياتي است. همه اشخاص داراي ابزار پرداخت‌هاي بانکي (کارتخوان هاي بانکي و يا درگاه هاي پرداخت) مي‌توانند با ورود به درگاه ملي خدمات الکترونيک مالياتي به نشاني […]

 

 

سازمان امور مالياتي کشور با همکاري بانک مرکزي در حال ساماندهي و تعيين تکليف دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي و اتصال آن‌ها به پرونده مالياتي است.

همه اشخاص داراي ابزار پرداخت‌هاي بانکي (کارتخوان هاي بانکي و يا درگاه هاي پرداخت) مي‌توانند با ورود به درگاه ملي خدمات الکترونيک مالياتي به نشاني my.tax.gov.ir فهرست همه دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي خود را مشاهده و نسبت به الصاق آن‌ها به پرونده‌هاي مالياتي قبلي و يا تشکيل پرونده مالياتي جديد اقدام کنند.

همه دستگاه‌هاي کارتخوان و يا درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي که متناظر با پرونده مالياتي نباشد، غيرفعال خواهد شد.

آخرين مهلت موديان مالياتي براي تعيين تکليف دستگاه‌‏هاي کارتخوان‏، پايان دي ماه امسال است.