علي بهر‎ه‎مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران:

با گراني‌هاي اخير قيمت شيريني هم تا حدودي بالا رفته است/ قدرت خريد مردم کمتر از قبل

  رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني‌فروشي و کافه قنادي تهران درباره افزايش قيمت شيريني در بازار شب عيد گفت: التهابات اخير در بازار بويژه نوسانات نرخ ارز باعث رشد قيمت همه کالاها شده است و قنادي‌ها هم براي اينکه بتوانند فعاليت‌شان را ادامه دهند قيمت‌ها را تا حدودي افزايش داده‌اند. علي بهره مند، رئيس اتحاديه […]

 

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني‌فروشي و کافه قنادي تهران درباره افزايش قيمت شيريني در بازار شب عيد گفت: التهابات اخير در بازار بويژه نوسانات نرخ ارز باعث رشد قيمت همه کالاها شده است و قنادي‌ها هم براي اينکه بتوانند فعاليت‌شان را ادامه دهند قيمت‌ها را تا حدودي افزايش داده‌اند.

علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيرينيفروشي و کافه قنادي تهران درباره افزايش قيمت شيريني در بازار شب عيد گفت: هر ساله فروش شيريني در سه چهار روز پايان سال آغاز مي شود و اغلب هم قناديها در اين ايام و براي نوروز سرشان شلوغ ميشود و براي امسال هم اميدواريم اين صنف فروش خوبي داشته باشد. البته با توجه به گرانيهاي اخير که در همه کالاها شاهد آن بوديم، قيمت شيريني هم تا حدودي بالا رفته است.

وي با بيان اينکه قدرت خريد مردم کمتر از قبل شده است، افزود: مسلما افزايش قيمتها در بخش مواد اوليه پخت شيريني و مصادف شدن نوروز يا ماه رمضان تاثير خود را بر اين بازار خواهد گذاشت.

بهره‎مند در پاسخ به اين پرسش که چرا قيمتها نسبت به سال قبل تغيير کرده و افزايش داشته است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قيمت مواد اوليه پخت شيريني بسيار بالا رفته است و در نتيجه محصول نهايي هم گران ميشود و قناديها هم ناچارند قيمت شيريني را تغيير دهند.

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيرينيفروشي و کافه قنادي تهران با اشاره به نوسانات نرخ ارز و رشد قيمت دلار گفت: اين التهابات در بازار باعث رشد قيمت همه کالاها شده است و قناديها هم براي اينکه بتوانند فعاليتشان را ادامه دهند قيمتها را تا حدودي افزايش دادهاند. رييس اتحاديه دارندگان قنادي، شيرينيفروشي در پاسخ به اين پرسش که چند درصد از مواد اوليه پخت شيريني وارداتي است، افزود: حدود ۷۰ درصد از اين محصولات براي پخت شيريني وارداتي است و اصلا ارز نيمايي هم به صنف ما تعلق نميگيرد و هيچ گونه سوبسيد و نرخ دولتي هم براي صنف قناديها در نظر گرفته نشده و همه اقلام را با ارز آزاد خريداري ميکنيم.

قناديها بر اساس کيفيت موادي که به کار ميبرند نرخگذاري ميکنند

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيرينيفروشي و کافه قنادي تهران در پاسخ به اين پرسش که چرا قناديهاي مختلف نرخهاي متفاوتي را براي يک مدل شيريني اعلام ميکنند نيز گفت: اين موضوع طبيعي است زيرا با توجه به مواد اوليه و کيفيتي که هر کدام از قناديها براي پخت شيرينيها به کار ميبرند اين نرخگذاريها هم متفاوت انجام ميشود البته آناليز مواد مصرفي در پخت شيريني حتما بايد مورد تاييد اتحاديه قنادي و شيرينيفروشي باشد