تاریخچه اتحادیه

مقدمه

 پيدايش شيريني سازي و ايجاد صنف قنادي تاريخ مشخص و مدوني ندارد ولي مي توان گفت

 كه در تمام ادوار از بدو تشكيل زندگي دسته جمعي انسانهاي اوليه با او همزاد و قرين بوده و

 با پيدايش تقسيم كار و ايجاد تخصص در جامعه و پيشرفت صنعت و ايجاد جوامع متمدن امروزي

 اين صنعت (شيريني سازي ) بصورت صنعتي مستقل در عرصه بازار كار

و حرف به همگان

 شناسانده شد و رفته رفته در جامعه بعنوان حرفه اي هنري زينت بخش و شادكامي همگان

 را در منزل ،مجالس و محيط اداري فراهم نمود و جايگاه ويژه اي بخود اختصاص داد.

 امپراتوران ايران زمين براي برگزاري جشن ها و اعياد و سده ها در همه جا از پاسارگاد و  تخت

جمشيد ، تا طاق كسري باشيريني از ميهمانان  پذيرائي بعمل مي آوردند و اينكار باعث رونق

و تكاپوي بيشتر  پويائي  اين صنف را فراهم نمود.

 كشور ايران بادارا بودن وسعت زياد و شرايط اقليمي متفاوت شيريني هاي هر ناحيه به خودش

 اختصاص داشت  كه به عنوان سوغات و تحفه آن منطقه توليد و عرضه مي گرديد بعنوان نمونه

 اصفهان (گز،سوهان،پادرازي و …) كرمانشاه (كاك و نان برنجي ، يوخه و …) يزد( باقلوا، قطاب،

 حاجي بادام ،پشمك و …) كرمان (كلمبه ، خرمائي و…)

تاريخچه ايجاد اتحاديه صنف قناد تهران

پس از شهريور ۱۳۲۰ و ايجاد اتحاد و يگانگي بين مردم عده اي از پيشكسوتان و ريش سفيدان

 صنف گردهم جمع آمده و لزوم اتحاديه را براي همگان تشريح نمودند و بدين ترتيب اولين پايه

گذاري تشكل صنفي در سال ۱۳۲۴ بعنوان سند يكادر محل استيجاري واقع در طبقه دوم يك

 آپارتمان در خيابان بهارستان ايجاد گرديد و سپس در سال ۱۳۲۵ اتحاديه تشكيل و تحت شماره

 ۳۳ به ثبت رسيد.

    الف: اولين دوره هيأت مديره كه بمدت يكسال انجام وظيفه نمودند عبارت بود از آقاي حاج نبي

 (رئيس هيأت مديره ) ،حاج اكبر اطمينان ، حاج غلام عربزاده ،جواد علي چي، حسين مردي

(شلوغ ) اسداله عربزاده (جوني)،گويا نائب رئيس هيأت مديره وحاج غلامحسين علي برقي .

ب: دومين دوره هيأت مديره از سال ۱۳۲۶ لغايت ۱۳۳۳ بمدت هشت سال ( چهاردوره متوالي )

 بارياست حاج نائب معيلي و اعضاء هيأت مديره افراد هيأت مديره صدرالاشاره بودند.

د:هفتمین دروه ازسال ۱۳۳۴ لغایت ۱۳۳۵ به مدت دوسال با ریاست حاج محمدتقی

قندی واعضاء هیات مدیره آقایان حسین انجمنی (یخچالی) وحاج حسن گواهی تشکیل گردید.

ج:هشتمین دوره ازسال ۱۳۳۶ لغایت ۱۳۴۰ باریاست آقای فضل اله معیلی (فرزند آقای

حاج نایب معیلی) تشکیل واعضاء هیات مدیره عبارت بود ازآقای محمدعلی

جاهدپیکانی (میهن) محمدعلی عنقا،حمداله قهرمانان نوبخت،ورح اله جیره بندی

ه: نهمين دوره از سال ۱۳۴۱ لغايت ۱۳۵۰ بمدت ده سال ( پنج دوره) به رياست آقاي حاج محمد

علي جاهد پيكاني(ميهن) و آقايان روح اله جيره بنده اي ، محمدتقي صالحي فر، حاج ملك محمد

فرح بخش ،غلامحسين طريحي،علي ايپليكچي و عزت اله نافع

و: پانزدهمین دوره از سال  ۱۳۵۱ لعايت ۱۳۶۰ به رياست آقاي روح اله جيره بنده اي و حاج ملك

 محمد فرح بخش،حاج محمد نصرتي ،آذربا، كريم ذهتاب، مرتضي نيلي، احمد لادن ، احد شكري

 ، محمدعلي بي مثل شبستري ،اسداله اخوان ، مجيد پازوكي ، پسر حاج خان ترك موقر تبريزي

،ذبيح اله پيرقمي

ز: شانزدهمین دوره از سال ۱۳۶۱ لغايت ۱۳۶۴با رياست حاج حسن جمشيدي و حاج محمدنصرتي

نائب رئيس اعضاء هيأت مديره به اسامي آقايان محمدرضا مرجوي ، مجيد پازوكي ،فتح اله شادكام

، ملك محمد فرح بخش ، ذبيح اله پيرقمي و حاج قاسمعلي خادملو خزانه دار تشكيل گرديد.

ح: هفدهمین دوره از سال ۱۳۶۴ لغايت ۱۳۶۷ تشكيل گرديد كه رياست هيأت مديره برعهده آقاي

 حاج ملك محمد فرحبخش بوده و آقايان حاج محمد نصرتي ، حاج محمد مرجوي ، عيسي تاج

بخش ، ايوب خوش سيرت، اسمعيل خداپرست، فتح اله شادكام ، مجيد پازوكي اعضاء هيأت

 مديره را تشكيل مي دادند.

ط: هجدهمین دوره از سال ۱۳۶۷ لغايت ۱۳۷۰ آغاز و در سال اول رياست هيأت مديره برعهده

 آقاي مير رحيما گلسرخي بود كه به علت در گذشت ناگهاني نامبرده باقي دوره با رياست

 آقاي ملك محمد فرح بخش و اعضاء هيئت مديره عبارت بود از آقاي حاج اصغر جعفري ،محمد

دادگستر، حاج حسن قرصي، حاج شيرمحمد غفاريان، اسمعيل خداپرست.

ي: نوزدهمین وبیستمین دوره از تاريخ ۱۱/۴/۱۳۷۰ به رياست حاج اصغر جعفري آغازبه كار

و تا تاريخ۱۱/۴/۱۳۸۲ا دامه داشت واعضاءمتشكله هيأت مديره عبارت بودازآقايان محمد دادگستر

، حاج حسن قرصي ،شير محمد غفاريان، حاج محمد نصرتي،حاج ذيبح اله پيرقمي ،ايوب خوش

 سيرت، حاج حاتم بهمن زنگي حاج عليرضا طهماسبي و حاج علي بهرمند.

ك:بیست ویکمین دوره ازتاریخ ۱۱/۴/۱۳۸۲ لغایت تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ به ریاست حاج اصغرجعفری

تشكیل گردیدكه اعضاءهیات مدیره عبارتندازآقایان محمددادگستر،حاج حسن قرصی،شیرمحمد

غفاریان،حاج علی بهرمند،حاج علیرضا طهماسبی و حاج محمدنصرتی

ل: بيست ودومین دوره از تاريخ ۱۲/۱۲/۸۶ با رياست حاج محمد نصرتي تشكيل گرديد كه اعضاء

هيأت مديره عبارتنداز آقايان حاج علي بهرمند نائب رئيس اول،حاج حسن قرصي نائب رئيس دوم

،حاج عليرضا طهماسبي خزانه دار ، حاج قاسمعلي خادملو دبير، حاج حاتم بهمن زنگي بازرس

و حاج ناصر جاهد پيكاني (عباس ميهن).

م : بيست وسومین دوره از تاريخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ با رياست حاج علی بهرمند تشكيل گرديد كه

اعضاء هيأت مديره عبارتنداز:

 آقايان شیر محمد غفاریان نائب رئيس اول،حاج حسن قرصي نائب رئيس دوم،

حاج محمد دادگستر دبیر ، حاج عليرضا طهماسبي کندری خزانه دار ،

 حاج عباس گواهی بازرس اول و محمد نصرتی بازرس دوم

بیست چهارمین دوره انتخابات در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با ریاست حاج علی بهره مند تشکیل گردیدکه اعضاء هیات مدیره عبارتند از

آقایان شیرمحمدغفاریان نایب رئیس اول، آقای عباس گواهی نایب رئیس دوم ، آقای علیرضا طهماسبی خرانه دار ، آقای حسن قرصی دبیر، آقای محمددادگستر عضو هیات مدیره ، آقای ناصر جاهدپیکانی عضو هیات مدیره و آقای البرزعلیمرادی به عنوان بازرس اتحادیه می باشد

بیست و پنجمین دروره انتخابات  هيات مديره اتحاديه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ با ریاست آقای حاج علی بهره مند تشکیل گردید که اعضاء هیات مدیره عبارتند از آقایان شیرمحمدغفاریان نایب رئیس اول ، آقای البرز علیمرادی نایب رئیس دوم ، آقای علیرضا طهماسبی خزانه دار، آقای حسن قرصی دبیر،آقای رسول افتان عضو هیات مدیره، آقای عباس زجاجی عضو هیات مدیره،و آقای مرتضی طحانی بازرس اتحادیه در حال حاضر مشغول فعالیت می باشد.