کمسیون فنی

۱- محمد غفاریان ۲-فتح اله نجمی ۳- عباس گواهی ۴- قادر نوروزی ۵- فرهاد شریفی

۱- محمد غفاریان

۲-فتح اله نجمی

۳- عباس گواهی

۴- قادر نوروزی

۵- فرهاد شریفی