رسته هاي صنف قنادي

اتحادیه صنف : قنادی – شیرینی و کافه قنادی تهران . ماده ۱: فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق میشود که طبق ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت ، […]

اتحادیه صنف : قنادی – شیرینی و کافه قنادی تهران .

ماده ۱: فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق میشود که طبق ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه ، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت ، شخصاً یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور بکار اشتغال ورزد .

ماده ۲ : در این اتحادیه صنفی برای ۱۲ رسته شغلی بشرح ذیل پروانه کسب صادر میشود :

۱ – قناد

۲ –شیرینی فروش ( سرد فروش )

۳ – کافه قنادی

۴ – کارگاه تولید شیرینی

۵ – کیک یزدی پزی

۶ – پشمک سازی

۷ – سوهان پزی

۸ – فروشنده مواد و لوازم قنادی و تزئینات سفره عقد

۹ – تولید زولبیا ، بامیه و گوش فیل

۱۰ – تولید شکلات ، کاکائو ، کاک ، یوخه سازی ، گز ، نوقا ، اریس ، کلوچه و قطاب سازی .

۱۱ – تولید پیراشکی و سوخاری

۱۲- کلوچه پزی

ماده ۳ : حداقل مساحت لازم برای ایجادواحد صنفی تحت پوشش اتحادیه برای رسته شماره ۲

( شیرینی فروش – سرد فروش ) ۱۸ متر مربع ،رسته دوازده ۲۰مترمربع و برای سایر رسته ها ۴۰ متر مربع میباشد.

ماده ۴ : لوازم و اسباب کار طبق ضوابط اتحادیه و ضرورت کار تعین میشود .

ماده ۵ : رعایت ضوابط بهداشتی طبق مقررات مربوطه.

ماده ۶ : این ضوابط خواص در ۶ ماده و ۱۲ بند در یکصدو هفتادو مین جلسه مورخ ۹۶/۰۴/۱۴کمیسیون هیات عالی نظارت بر اساس بندهای ذیل ماده ۲۰ آیین نامه ضوابط صدور پروانه کسب ( موضوع بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی ) مورد تصویب قرار گرفت و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزوم به رعایت مفاد آن میباشد . ۴۱/ط