گفتگو علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران با روزنامه کسب و کار: افزایش قیمت شیرینی به سال آینده موکول شد

فزايش قيمت شيريني به سال آيندهموكول شدرئيس اتحاديه قنادان تهران با اعام اينكه قيمتانواع شيريني تا پايان سال جاري افزايش نخواهديافت، گفت: با توجه به افزايش قيمت آرد، به عنوانيكي از مهم ترين مواد اوليه توليد شيريني، درحالحاضر اتحاديه تصميمي مبني بر افزايش قيمت هانخواهد داشت و اين موضوع به سال آينده موكولخواهد شد. علي […]

فزايش قيمت شيريني به سال آينده
موكول شد
رئيس اتحاديه قنادان تهران با اعام اينكه قيمت
انواع شيريني تا پايان سال جاري افزايش نخواهد
يافت، گفت: با توجه به افزايش قيمت آرد، به عنوان
يكي از مهم ترين مواد اوليه توليد شيريني، درحال
حاضر اتحاديه تصميمي مبني بر افزايش قيمت ها
نخواهد داشت و اين موضوع به سال آينده موكول
خواهد شد. علي بهرمند در گفت وگو با «كسب و كار »
افزود: اين صنف در تامين نياز مردم به انواع
شيريني آمادگي كامل دارد.
وي در تشريح قيمت انواع شيريني اظهار داشت:
قيمت هر كيلوگرم شيرينی تر در واحدهاي صنفي
درجه يك 12500 تومان، شيريني گل محمدي
)دانماركي( 9600 تومان، شيريني زبان،
پاپيون و برنجي 10500 تومان و كيك
يزدي 8000 تومان قيمت گذاري شده است.