رئيس کل سازمان امور مالياتي با صدور بخشنامه اي ابلاغ کرد رسيدگي به دفاتر و صورتحساب موديان ماليات بر ارزش افزوده

   رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي،رسيدگي به پرونده هاي کليه موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه اجراي اين قانون را ابلاغ کرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور دراين بخشنامه آورده است: همانگونه که مطلع هستيد ماده […]

   رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با صدور بخشنامه اي،رسيدگي به پرونده هاي کليه موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه اجراي اين قانون را ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، علي عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور دراين بخشنامه آورده است: همانگونه که مطلع هستيد ماده «34» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده، «مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و يا ساير وسايل و روش هاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، استفاده نمايند.

مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.» در ادامه اين بخشنامه آمده است: با توجه به اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ 1 / 7 / 1387 و گذشت چندين سال از شروع اجراي قانون و عدم پيش بيني ظرفيت رسيدگي نمونه اي در قانون مرقوم و لزوم رسيدگي به کليه پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده و عدم تکليف نگهداري دفاتر توسط فعالان اقتصادي پس از گذشت مدت ياد شده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسايي و ثبت نام کليه مؤديان حائز شرايط فراخوان هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به رسيدگي پرونده هاي کليه مؤديان اين نظام مالياتي، با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه پرونده هاي سنواتي که مدت الزام نگهداري دفاتر توسط مؤديان در حال انقضاء مي باشد، اقدام نمايند.