اتاق اصناف ایران عضو دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شد

اتاق اصناف ایران عضو دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شد و از این پس نماینده اتاق اصناف در جلسات مرتبط حضور خواهد یافت. رییس اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، 8100 اتحادیه، افزون بر 6.5 میلیون شاغل و جمعیت 24 میلیونی خانواده اصناف و […]

اتاق اصناف ایران عضو دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی شد و از این پس نماینده اتاق اصناف در جلسات مرتبط حضور خواهد یافت.

رییس اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، 8100 اتحادیه، افزون بر 6.5 میلیون شاغل و جمعیت 24 میلیونی خانواده اصناف و همچنین تاثیرگذاری نقش اصناف در فرهنگ کشور در نامه ای به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ، حضور نماینده اتاق در جلسات شورا درخواست شد.

علی فاضلی افزود: شورای فرهنگ عمومی در پاسخ به درخواست اتاق اعلام کرد که هنگام طرح موضوعات مرتبط با حوزه اتاق اصناف ایران در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی از نماینده این اتاق دعوت به عمل خواهد آمد.

به گزارش اصناف ایران، در پی درخواست مذکور مبنی بر حضور نماینده این اتاق به عنوان یک عضو مشورتی در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با این درخواست موافقت شده است.

عضویت مشورتی اتاق اصناف ایران در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، یکی دیگر از دستاوردهای این اتاق در یک سال اخیر است که در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی محقق شد.

شورای فرهنگ عمومی کشور روز اول تیر ماه را به عنوان روز اصناف تصویب کرده است.

یادآور می شود: با تلاش رییس اتاق اصناف ایران طی یک سال گذشته ، این اتاق در حال حاضر به عضویت کمیسیون های تخصصی مرتبط در دولت و مجلس شورای اسلامی درآمده و جایگاه خود را در نظام اقتصادی کشور ارتقاء داده است.