تفاهم نامه مالیاتی اداره امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران

  بنا به اختیار حاصل از تبصره 5ماده 100قانون مالیتهای مستقیم, به امور مالیاتی شهرو استان تهران و ادرات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازهداده می شود با رعایت مواردزیر,درآمد مشمول مالیات عمل.رد سال 1393تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج)ماده قانون مالیتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق […]

 

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5ماده 100قانون مالیتهای مستقیم, به امور مالیاتی شهرو استان تهران و ادرات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازهداده می شود با رعایت مواردزیر,درآمد مشمول مالیات عمل.رد سال 1393تمام یا برخی از مودیان موضوع بند (ج)ماده قانون مالیتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.