قابل توجه همکاران محترم

به اطلاع می رساند ثبت نام بیمه تکمیلی تا تاریخ 94/09/15 تمدید و مهلت فوق قابل تمدید نمی باشد.

به اطلاع می رساند ثبت نام بیمه تکمیلی تا تاریخ 94/09/15 تمدید و مهلت فوق قابل تمدید نمی باشد.