قابل توجه همکاران محترم

همکارگرامی  باسلام وادب،باتوجه به تکلیف قانونی تمامی اعضامحترم درخصوص رعایت مواردذیل ونیزتاکیدارگانهای زیربط خواهشمنداست بمنظورجلوگیری ازهرگونه مشکلات آتی مواردذیل رارعایت فرمائید.1-رعایت نرخهای مصوب اتحادیه2-نصب برجسب قیمت برروی تمامی اجناس3-صدورفاکتورمعتبر4-رعایت ضوابط بهداشتیعلی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران

همکارگرامی
 باسلام وادب،باتوجه به تکلیف قانونی تمامی اعضامحترم درخصوص رعایت مواردذیل ونیزتاکیدارگانهای زیربط خواهشمنداست بمنظورجلوگیری ازهرگونه مشکلات آتی مواردذیل رارعایت فرمائید.
1-رعایت نرخهای مصوب اتحادیه
2-نصب برجسب قیمت برروی تمامی اجناس
3-صدورفاکتورمعتبر
4-رعایت ضوابط بهداشتی
علی بهرمند رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران