علی بهرمند برای دومین دوره متوالی با اکثریت رای اعضاء رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران شد

انتخابات اتحادیه صنف قنادان تهران در مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ انجام پذیرفت که منتخبین صنف نسبت به رای اعضاء محترم به شرح زیر می باشد ۱- علی بهرمند ۲- شیر محمد غفاریان سرکندی ۳- عباس گواهی ۴- اصغرجعفری کندری ۵- علیرضا طهماسبی ۶- حسن قرصی ۷- محمد دادگستر

انتخابات اتحادیه صنف قنادان تهران در مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ انجام پذیرفت که منتخبین صنف نسبت به رای اعضاء محترم به شرح زیر می باشد

۱- علی بهرمند ۲- شیر محمد غفاریان سرکندی ۳- عباس گواهی ۴- اصغرجعفری کندری ۵- علیرضا طهماسبی ۶- حسن قرصی ۷- محمد دادگستر