تشکیل شورای مشورتی حق نمایندگان مجلس است.

علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به تشکیل شورای راهبردی اصناف از سوی رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی یا هر مجمعه دیگری از اصناف تاکید کرد : مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون ها و فراکسیونهای تابعه و مجموعه های صنفی اختیار دارد تا جهت بهره گیری از نظرات خبرگان اصناف ، کارشناسان […]

علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به تشکیل شورای راهبردی اصناف از سوی رییس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی یا هر مجمعه دیگری از اصناف تاکید کرد : مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون ها و فراکسیونهای تابعه و مجموعه های صنفی اختیار دارد تا جهت بهره گیری از نظرات خبرگان اصناف ، کارشناسان و اساتید دانشگاه گروه یا شورای مشورتی داشته باشد و تشکیل شورای راهبردی اصناف هیچ تداخلی با وظایف قانونی اصناف نداشته و ندارد .

رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: مخالفت برخی نمایندگان اصناف با تشکیل تشکلهای موازی و اجرایی است که در عمل با وظایف قانونی اصناف و اتحادیه های صنفی تداخل داشته باشد.

فاضلی تصریح کرد: تشکیل شورای راهبردی فراکسیون اصناف مجلس را دخالت در قانون نظام صنفی وعملکرد روسای اتحادیه های صنفی کشور نمی دانم وآن را اتفاق خوبی برای اصناف می دانم و امیدوارم همه اتاقها با تشکیل چنین اتاق های فکری با بهرهگیری از توان تجربی وفکر ی اصناف به بار علمی تشکلهای صنفی بیافزایند.