نرخ جدید جرائم تخلفات صنفی اعلام شد/ حداکثر جریمه ۳۰ میلیون تومان

بر اساس مصوبه هیات وزیران، معاون اول رئیس جمهور نرخ جدید ” جرائم تخلفات صنفی را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه های مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ جدید جرائم […]

بر اساس مصوبه هیات وزیران، معاون اول رئیس جمهور نرخ جدید ” جرائم تخلفات صنفی را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه های مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ جدید جرائم تخلفات صنفی را اعلام کرد. هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۸۹۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴)‌اصلاحی قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۹۲ – تصویب کرد: ۱- ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۳) ماده (۷۲)‌قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعد آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۴.۴۹۰.۰۰۰) ریال تعدی می‌شود. ۲- میزان جرایم تخلفات در قانون یادشده به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود: ردیف تخلفات ارقام/ ریال ۱ تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداقل) ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۲ تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداکثر) ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداقل) ۲۴۰۰۰۰۰ ۴ تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداکثر) ۲۴۰۰۰۰۰۰ ۵ عدم درج قیمت در هر بار ۹۶۰۰۰۰ ۶ عدم صدور صورتحساب در هر بار ۸۴۰۰۰۰ ۷ عدم نگهداری صورتحساب یا عدم ارایه آن به ماموران ۷۲۰۰۰۰ ۸ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (گ) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه اول ۲۰۰۰۰۰۰ ۹ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (گ) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه دئم ۷۶۰۰۰۰۰ ۱۰ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶)و(۱۷)و مقررات موضوع بند(گ) ماده(۳۷) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ۱۵۰۰۰۰۰۰/