برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی توانمندیهای قنادان ایران (گزارش تصویری)