علی بهرمندرئیس اتحادیه صنف قنادان تهران نایب رئیس کمسیون نرخ گذاری اتاق اصناف تهران شد

باحضور علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق، اعضای هئیت رئیسه کمیسیون نرخ گذاری اتاق اصناف تهران انتحاب شدند 🔸با تصویب ترکیب و تشکیل کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف تهران، انتخابات اعضای هئیت رئیسه کمیسیون نرخ گذاری این اتاق با حضور عضو و دبیر علی فاضلی دبیر هئیت رئیسه اتاق برگزار شد. 🔸دراین جلسه که با […]

باحضور علی فاضلی عضو هئیت رئیسه اتاق، اعضای هئیت رئیسه کمیسیون نرخ گذاری اتاق اصناف تهران انتحاب شدند

🔸با تصویب ترکیب و تشکیل کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف تهران، انتخابات اعضای هئیت رئیسه کمیسیون نرخ گذاری این اتاق با حضور عضو و دبیر علی فاضلی دبیر هئیت رئیسه اتاق برگزار شد.

🔸دراین جلسه که با حضور اعضای جدید کمیسیون در دور جدید فعالیت اتاق اصناف تهران انجام یافت با رای‎گیری حاضران، آقایان حسین قدیانی به عنوان رئیس- علی بهرمند نایب رئیس و مهدی محبی به عنوان دبیر با کسب آرای لازم، هئیت رئیسه کمیسیون مذکور را عهده‎دار شدند.

🔸اعضای این کمیسیون متشکل از ۱۱ رئیس اتحادیه صنفی شامل محسن فقیهی_ شهربانو عابدی_ علی اصغر ملکی_ علی جعفری_ مرتضی حق پرست_ علی بهرمند_ حسین قدیانی_ ابوالفضل رجب زاده_مهدی محبی_ سیدحسین میرباقری و فریدون غمام‎نو است.