سومین گردهمایی رؤسای اتحادیه های قناد ایران

سپاس خداوند بزرگ را که خرد وقدرت تعقل را درنهاد انسان قرارداد وچه زیبا اسوه تدبیروتقواامیرمومنان فرمود: فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ [عَلَى] مَعَ الْجَمَاعَةِ که دست خدادرمیان جمع است. حضور درجمع گرم وصمیمی ومزین به چهره های منورووطن پرست که درجهت رشد واعتلای صنف قناد گام برمی دارند ،مایه مسرت شد،. سومین گردهمایی رؤسای اتحادیه های […]

سپاس خداوند بزرگ را که خرد وقدرت تعقل را درنهاد انسان قرارداد وچه زیبا اسوه تدبیروتقواامیرمومنان فرمود:
فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ [عَلَى] مَعَ الْجَمَاعَةِ که دست خدادرمیان جمع است.
حضور درجمع گرم وصمیمی ومزین به چهره های منورووطن پرست که درجهت رشد واعتلای صنف قناد گام برمی دارند ،مایه مسرت شد،.
سومین گردهمایی رؤسای اتحادیه های قناد ایران که دراستان زیبای مازندران وبا میزبانی رؤسای اتحادیه های قناد این استان وباهمت بلند جناب حسینی بزرگواررییس ، اتحادیه قنادساری ،برگزارشد،باردیگر ثابت کرد درک وشعوردربه کارگیری خردجمعی درشناسایی ورفع موانع صنفی راهگشاست.
بدینوسیله مراتب تشکر خودوهمکاران اتحادیه قنادان تهران را ازمیزبانان ورؤسای وهیئت مدیره های حاضر و
مدیرت محترم شرکت خامه کولاک وپذیرایی خیلی عالی
در سومین گردهمایی کشوری قنادان اعلام نموده وازدرگاه حق توفیق ورستگاری برای همگان وملت ایران وصنف بزرگ قنادمسئلت می نمایم.
رییس اتحادیه قنادان تهران
علی بهرمند