قابل توجه همکاران گرامی :نصب الگوی متحد الشکل برچسب قیمت کالا

حسب دستور محترم اتاق اصناف تهران کلیه واحدهای صنفی ملزم به استفاده و الصاق برچسب قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات بصورت متحدالشکل میباشند لذا هرچه سریعتر جهت دریافت اتیکت متحد الشکل به اتحادیه مراجعه نمائید در صورت عدم رعایت و دریافت برچسب قیمت کالا طبق ضوابط برخورد خواهد شد. اتحادیه صنف قنادان تهران نرخنامه […]

حسب دستور محترم اتاق اصناف تهران کلیه واحدهای صنفی ملزم به استفاده و الصاق برچسب قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات بصورت متحدالشکل میباشند لذا هرچه سریعتر جهت دریافت اتیکت متحد الشکل به اتحادیه مراجعه نمائید در صورت عدم رعایت و دریافت برچسب قیمت کالا طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

اتحادیه صنف قنادان تهران

نرخنامه خدمات

برچسب قیمت کالا