قابل توجه همکاران گرامی

برابر بخشنامه ارسالي از اتاق اصناف ايران و تهران و برابرماده ١٥ قانون نظام صنفي افراد صنفي مكلف به الصاق اتيكت روي كالاهاي مورد عرضه خود بوده و عدم نصب اتيكت مشمول جرائم ميباشد./ علی بهره مند رئیس اتحاديه قنادان تهران

برابر بخشنامه ارسالي از اتاق اصناف ايران و تهران و برابرماده ١٥ قانون نظام صنفي افراد صنفي مكلف به الصاق اتيكت روي كالاهاي مورد عرضه خود بوده و عدم نصب اتيكت مشمول جرائم ميباشد./
علی بهره مند رئیس اتحاديه قنادان تهران