قابل توجه همکاران گرامی

انتخابات اتحادیه قنادان تهران ۸مهرماه برگزار می شود و براساس آیین نامه قانون انتخابات صنفی: هر اتحاديه توسط هيأت مديره اي كه طبق مقررات اين آيين نامه از بين اعضاء صنف با رأي مخفي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند ، اداره خواهد شد . تبصره – تعداد اعضاي هيأت مديره هر اتحاديه صنفي […]

انتخابات اتحادیه قنادان تهران ۸مهرماه برگزار می شود و
براساس آیین نامه قانون انتخابات صنفی:

هر اتحاديه توسط هيأت مديره اي كه طبق مقررات اين آيين نامه از بين اعضاء صنف با رأي مخفي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند ، اداره خواهد شد .

تبصره – تعداد اعضاي هيأت مديره هر اتحاديه صنفي بر حسب تعداد اعضاي داراي پروانه كسب در آن اتحاديه بشرح زير خواهد بود .

تا ۱۰۰۰ نفر عضو تعداد ۵ نفر اعضاي اصلي و دو نفر اعضاي علي البدل

از ۱۰۰۰ نفر به بالا تعداد ۷ نفر اعضاي اصلي و سه نفر اعضاي علي البدل
خواهند، داشت.
درانتخابات صنفی مشارکت کنیم.

اتحادیه قنادان تهران