قابل توجه همکاران محترم

همکارمحترم باسلام واحترام آیا میدانید؟ سازمان‌های غیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی و مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مستقل، اصناف فعّال و پویا از مهم‌ترین نشانه‌های یک جامعه مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی سالم است. شرکت پرشور همکاران در انتخابات، پویایی صنفی را تداوم می بخشد. انتخابات اتحادیه قنادان تهران هشتم مهرماه از ساعت ۰۹:۰۰الی۱۴:۰۰در محل اتحادیه برگزار می گردد. 🌹اتحادیه صنف قنادان تهران🌹

همکارمحترم باسلام واحترام

آیا میدانید؟

سازمان‌های غیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولتی و مرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مستقل، اصناف فعّال و پویا از مهم‌ترین نشانه‌های یک جامعه مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی سالم است.
شرکت پرشور همکاران در انتخابات، پویایی صنفی را تداوم می بخشد.

انتخابات اتحادیه قنادان تهران هشتم مهرماه از ساعت ۰۹:۰۰الی۱۴:۰۰در محل اتحادیه برگزار می گردد.

🌹اتحادیه صنف قنادان تهران🌹