قابل توجه همکاران محترم

اطلاعیه اعضای محترم اتحادیه صنف قنادان تهران نظر به درخواست های مکرر اعضای صنف ودر پاسخ به متعادل ساختن قیمت اقلام پرمصرف نرخ جدید این اقلام در فرم چاپی در محل اتحادیه برای اعضا ءصادر شده است. همکاران توجه داشته باشند این نرخنامه فقط در صورتی مورد پذیرش بازرسان خواهدبود که؛ ۱.فرم اصل باشد( کپی […]

اطلاعیه
اعضای محترم اتحادیه صنف قنادان تهران
نظر به درخواست های مکرر اعضای صنف ودر پاسخ به متعادل ساختن قیمت اقلام پرمصرف نرخ جدید این اقلام در فرم چاپی در محل اتحادیه برای اعضا ءصادر شده است.
همکاران توجه داشته باشند این نرخنامه فقط در صورتی مورد پذیرش بازرسان خواهدبود که؛
۱.فرم اصل باشد( کپی نباشد)
۲.دارای هولوگرام معتبر اتحادیه صنف قنادان باشد.
درغیر اینصورت بازرسین اتحادیه موظف به برخورد قانونی باخاطیان میباشند. اتحادیه صنف قنادان