در راستاي پيگيري مسائل و مشکلات پيرامون اصناف: نشست نمايندگان فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي با قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني برگزار شد

نشست ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و آرا شاورديان رئيس کميته تهران فراکسيون اصناف و مجتبي توانگر رئيس کميته اقتصاد صنفي فراکسيون اصنافمجلس شوراي اسلامي با محمد صادق مفتح قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني برگزار گرديد. ابراهيم درستي در خصوص اين […]

نشست ابراهيم درستي نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران و آرا شاورديان رئيس کميته تهران فراکسيون اصناف و مجتبي توانگر رئيس کميته اقتصاد صنفي فراکسيون اصنافمجلس شوراي اسلامي با محمد صادق مفتح قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني برگزار گرديد.

ابراهيم درستي در خصوص اين نشست گفت: پيرو برگزاري ۱۰ نشست کميته تهران فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي با اتحاديه ها و صنوف تهران در راستاي پيگيري مسائل و مشکلات پيرامون اصناف، مقرر شد تا نمايندگان فراکسيون اصناف مشکلات و مطالبات عنوان شده را طي جلسه اي با قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني مطرح و پيگيري نمايند.

نماينده وزير صمت در اصناف کشور افزود: در اين نشست گزارش و جمع بندي نشستها با اصناف توسط نمايندگان محترم مجلس آقايان آرا شاورديان و مجتبي توانگر به محمدصادق مفتح قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني ارائه و پيرامون رفع مشکلات بحث و تبادل نظر گرديد.

عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران با بيان اينکه خروجي اين نشستها در فراکسيون اصناف و کميسيون اقتصادي مجلس مطرح ميگردد، بيان داشت: با ايجاد ارتباط مستقيم بين اصناف و فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي توانستيم تا مشکلات را مستقيم به نمايندگان انتقال دهيم و نتيجه آن تسريع در اصلاح و رفع موانع قانوني و پيگيري در اجراي صحيح قانون خواهد بود.