علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران: قنادي يکي از مشاغل با ضريب اشتغال بالاست/ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي خلق الساعه؛ مانعي بزرگ بر سر راه توليد

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در راستاي تعطيلي هاي اخير اصناف اظهار داشت: قنادان يکي از مشاغل با ضريب اشتغال بالاست و عدم جامعيت در سياست‌هاي کلي اشتغال و اظهارات بيجاي برخي افراد غيرمسئول و غيرمطلع بعضاً موجب تخريب جايگاه اين صنف خدوم مي شود. علي بهرمند، رئيس اتحاديه دارندگان […]

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در راستاي تعطيلي هاي اخير اصناف اظهار داشت: قنادان يکي از مشاغل با ضريب اشتغال بالاست و عدم جامعيت در سياست‌هاي کلي اشتغال و اظهارات بيجاي برخي افراد غيرمسئول و غيرمطلع بعضاً موجب تخريب جايگاه اين صنف خدوم مي شود.

علي بهرمند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در ادامه بيان داشت: بيتدبيري و بي توجهي در به کارگيري شعارهاي سال ميتواند موجب هرج و مرج در نظام اقتصادي و صنفي شود. بديهي است صنف قناد به عنوان يکي از صنوف توليدي و توزيعي، جايگاه ويژهاي منوط به توليد است؛ اما بسيار اتفاق افتاده که مجريان کلان وزارتخانه با به کارگيري و ذکر اين شعارها در سربرگ مجموعه متبوع خود بخشنامههايي مانع زا را صادر ميکند تا جايي که امروزه حيات واحدهاي صنفي ما زير فشار هزينه هايي از سوي بخش دولتي به توليد تحميل ميشود و به صورت جدي در معرض خطر و نابودي است.

بهرمند در ادامه تصريح کرد: مانع زدايي از نهاد و مراکز بالا بايد آغاز شود و به سطوح پايين سرايت کند. ما در اتحاديه ها مجري سياستهاي ابلاغي هستيم؛ متاسفانه در نهادهاي دولتي به صنوف به چشم گاو شيرده نگاه مي کنند فارغ از اينکه گرفتاريهاي کسب و کارها و توليد و همکاران ما و هزينه هاي مترتب بر ايشان به گونه اي است که پيوسته رغبت براي سرمايه گذاري در بخش توليد و توسعه آن کاهش مي يابد و اين نگراني که سرمايه گذاري در بخش توليد و توسعه آن کاهش يابد و به سمت مشاغل واسطه اي و غير مولد هدايتشود هر روز جدي تر مي شود.

وي تصريح کرد: عمده موانع در بخش توليد؛ شامل ماليات هاي ناعادلانه، حقبيمه هاي گزاف، هرج و مرج در نظام توزيع مواد اوليه اصلي، تداخل صنفي و بخشنامه و دستورالعمل هاي خلق الساعه مي باشد.

بهرمند با بيان اينکه در شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه و با توجه به تورم رو به تزايد، سبد خريد خانوار تامين کليه مايحتاج بسيار کوچک شده است افزود: اين روند کاهش قدرت خريد از دو سال گذشته آغاز و ادامه پيدا کرده است. از سوي ديگر با توجه به محدوديتهاي ناشي از شيوع ويروس کرونا تمامي رفتارهاي اجتماعي تغيير کرده دو سال است که سر سفره هاي افطاري دورهمي خانوادگي و فاميلي برگزار نميشود از برآيند اين رخدادها به علاوه تداخلات صنفي که در بي تفاوتي ناظرين هر روز بيشتر شده است بازار سالجاري زولبيا و باميه بي رونق است.

وي يکي از مولفه هاي موثر در عرصه کالا را قيمت مواد اوليه دانسته و گفت: قيمت؛ يکي از مولفه هاي موثر در عرصه کالا تامين مواد اوليه داراي کيفيت و فرآيند توليد مطلوب مولفه هاي تاثيرگذار در قيمت نهايي هستند و اين حق شهروندان است که کالاي مرغوب و با کيفيت بالا و قيمت مناسب و رقابتي تهيه کنند. اتحاديه با سازمان حمايت با توجه به اين اصول و با نگاه مردمي قيمت را ارائه کرد؛ اما با توجه به مشکلات تورمي پيش گفته گاهي عقل و منطق در شناسايي تامين کالاي مرغوب تحت الشعاع توانايي خريد قرار مي گيرد تا جايي که توليد کنندگان غير مسئول و زير پلهاي محصولات فاقد کيفيت خود را خارج از شبکه قنادي هاي کشور و در حاشيه تداخل صنفي به هر قيمتي و در هر جايي به فروش رسانده و سلامت جامعه را مورد تهديد قرار ميدهند. رئيس اتحاديه قنادان، شيريني فروشان و کافه قنادي تهران تاکيد کرد: کرونا قريب به ۱۵ ماه است که به زندگي و معيشت ايران و جهان سايه افکنده و تمامي رفتارهاي اقتصادي و اجتماعي و انساني را تحت تاثير قرار داده و بدتر از آن روزگار سخت درآمدي اکثريت جامعه است. تعطيلي ها از يک سو دغدغه همه کسب و کارها و به طبع قنادان است؛ اما متاسفانه به سمتي پيش رفتيم که باز بودن هم به دليل بي رونقي کسب و کار دردي از کسب دوا نميکند.

بهرمند در پايان تصريح کرد: در مجموع بايد فکري به حال معيشت عمومي جامعه و اقتصاد خانوار کرد تا رونق به کسب و کارها بازگردد در غير اين صورت متاسفانه هر روز با ريزش اشتغال در حوزه توليد و از جمله اين صنف مواجه خواهيم شد.