مصوبات حمایت مالیاتی ستاد ملی کرونا مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۴۰۰

صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ نیاز به استعلام و ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت. 🔸صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای […]

صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم تا تاریخ ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۰ نیاز به استعلام و ارائه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت.

🔸صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از آن می رسد:

▫️الف) از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال ۱۳۹۹ برخوردار می شوند.

▫️ب) اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال ۱۳۹۹ آنان حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۰ امهال می گردد.