در گفت‌وگوي همشهري با نماينه وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران تشريح شد: احتمال بازگشايي همه مشاغل تا هفته آينده

نماينده وزير صمت در اصناف کشورو عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران: همه مشاغل با پايان واکسيناسيون و اجراي هوشمند پروتکل‌هاي بهداشتي بازگشايي خواهند شد. با افزايش واکسيناسيون و فروکشکردن نسبي تب شيوع کرونا، متوليان بخش بهداشت و درمان و تشکلهاي صنفي از بازنگري در اجراي پروتکلهاي بهداشتي و بازگشايي مشاغل خبر ميدهند؛ […]

نماينده وزير صمت در اصناف کشورو عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران: همه مشاغل با پايان واکسيناسيون و اجراي هوشمند پروتکل‌هاي بهداشتي بازگشايي خواهند شد.

با افزايش واکسيناسيون و فروکشکردن نسبي تب شيوع کرونا، متوليان بخش بهداشت و درمان و تشکلهاي صنفي از بازنگري در اجراي پروتکلهاي بهداشتي و بازگشايي مشاغل خبر ميدهند؛ موضوعي که محسن فرهادي، معاون فني مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت با اشاره به آن، اعلام کرد: با توجه به سرعت گرفتن روند واکسيناسيون و افزايش پوشش آن، تلاش ميکنيم پس از واکسيناسيون مشاغل و گروههاي حساس، پروتکلهاي بهداشتي بازنگري شوند. با ابراهيم درستي، نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران گفتوگو کردهايم.


بازنگري در پروتکلهاي بهداشتي مشاغل و کسبوکارها چگونه خواهد بود؟


از ابتداي شيوع همهگيري کرونا، مسئولان اتاق اصناف تأکيد داشتند ضمن حفظ سلامتي مردم، چراغ واحدهاي صنفي نيز خاموش نشود. اکنون با پشت سر گذاشتن پيک پنجم کرونا و سرعت گرفتن واکسيناسيون، شرايط براي اجراي اين درخواست اصناف فراهم شده است. هدف آن است که در کنار اجراي سختگيرانه پروتکلها در واحدهاي صنفي، مشاغل نيز به فعاليت خود ادامه دهند.


اما مدتهاست علاوه بر مشاغل گروه يک و دو اغلب مشاغل گروه ۳و برخي مشاغل گروه ۴شغلي باز هستند. چه تغييري در اين روند صورت ميگيرد؟


اگرچه در پيک پنجم همهگيري کرونا نسبت به قبل از آن تعداد بيشتري از مشاغل و کسبوکارها بازگشايي شده و ميتوان گفت اکنون اکثريت صنوف باز هستند، اما بايد بپذيريم رعايت پروتکلها در واحدهاي صنفي نيز نسبت به قبل بيشتر شده است. راهکار بازگشت مشاغل به عرصه کسبوکارها نيز افزايش واکسيناسيون و اجراي دقيقتر پروتکلهاي بهداشتي است. بر اين اساس واکسيناسيون اصناف بهطور جدي در دستور کار قرار گرفته و اکنون براي واکسيناسيون اتحاديههاي ذيربط در شهر تهران روزهاي خاصي مشخص شده و واکسيناسيون در حال انجام است.


با اين روند، واکسيناسيون اصناف تا چه زماني انجام خواهد شد؟


با افزايش تامين و توزيع واکسن، کار واکسيناسيون مشاغل نيز با جديت بيشتري دنبال شده و به مراحل پاياني خود رسيده است. تا چهارشنبه هفته جاري همه اتحاديهها واکسينه خواهند شد. چهارشنبه هفته جاري مهلت آخر واکسيناسيون اصناف تهران است، اما درصورتي که اتحاديهاي جا مانده باشد، امکان واکسيناسيون اعضاي آن در ۲روز نخست هفته آينده نيز در مرکز واکسيناسيون اختصاصي اصناف وجود دارد. با پايان واکسيناسيون مشاغل در هفته جاري و روزهاي نخست هفته آينده، امکان فعاليت همه صنوف فراهم خواهد شد؛ موضوعي که از اسفندماه سال گذشته نيز اصناف بهدنبال آن بوده و بارها اعلام کردهاند بايد واکسيناسيون اصناف سرعت بگيرد تا امکان فعاليت مشاغل با رعايت دقيق پروتکلهاي بهداشتي فراهم شود.


منظور از اجراي هوشمند پروتکلهاي بهداشتي در واحدهاي صنفي چيست؟


اجراي هوشمند پروتکلهاي بهداشتي بهمعناي قرنطينه هوشمند است. ستاد ملي مقابله با کرونا در ايام همهگيري بارها اعلام کرده افرادي که تست کروناي مثبت داشته يا مشکوک به بيماري هستند بايد قرنطينه شوند، اما برخي به جاي قرنطينه به سفر رفتند. با اجراي هوشمند پروتکلها حتي افرادي که مشکوک به کرونا هستند از طريق اطلاعات ثبت شده در سامانه و با کد ملي رصد ميشوند. با گسترش تجارت الکترونيک ميتوان نحوه عملکرد اصناف در اجراي اين پروتکلها را رصد کرد و شاغلان واحدهاي صنفي که مشکلي در زمينه ابتلا به کرونا دارند از طريق کد ملي در سامانه رصد شده و از شيوع بيماري به اين شيوه جلوگيري ميشود. با اين روند درصورتي که واکسيناسيون انجام و پروتکلهاي بهداشتي رعايت شود، امکان بازگشايي مشاغل گروه ۴نيز وجود دارد؛ فقط بايد بهگونهاي عمل کنيم که کسبوکارها با کرونا کنار بيايند نه اينکه با تعطيلي طولانيمدت براي تامين هزينههاي جاري خود دچار مشکل شوند.


با توجه به استقبال نکردن اصناف از دور نخست تسهيلات کرونايي، دور جديد پرداخت اين تسهيلات تا چه حد راهگشاي مشاغل ذيربط خواهد بود؟


در دولت گذشته و براي نخستين مرحله پرداخت تسهيلات به صنوف آسيبديده از شيوع کرونا از ۴۰هزار ميليارد تومان تسهيلات مصوب مبلغ ۲۰هزار ميليارد تومان به بخش گردشگري تخصيص يافت. از ۲۰هزار ميليارد باقيمانده نيز بهدليل ديوانسالاري پيچيده اداري، شيوه پرداخت و وثايق و تضامين متفاوتي که در بانکهاي عامل اعمال ميشد، اصناف استقبال چنداني نکردند و تنها درصد ناچيزي از اين مشاغل تسهيلات مذکور را دريافت کردند، اما اميدواريم مشکلات بانکي و اداري پرداخت تسهيلات جديد به مشاغل رفع شود. رقم تسهيلات جديد کرونايي پرداختي به برخي صنوف مشمول گروه ۴شغلي مانند تالارهاي پذيرايي و باغ تالارها براساس متراژ اين واحدهاي صنفي از ۱۵۰تا ۴۰۰ميليون تومان تعيين شده است. اتحاديههاي صنفي ذيربط در تهران و شهرستانها تا پايان مهرماه فرصت دارند تا فهرست تالارهاي متقاضي دريافت اين تسهيلات را اعلام کنند. در اين طرح براي تالارهاي به مساحت ۲۰۰تا ۴۰۰مترمربع تسهيلات ۱۵۰ميليون توماني بنابر متراژ و براي باغتالارهاي تا مساحت ۴۰۰مترمربع، مبلغ ۳۰۰ميليون تومان و براي تالارهاي به مساحت ۲۰۰تا ۵۰۰مترمربع فضاي سالن و مساحت ۴۰۰تا هزار مترمربع باغتالار و براي تالارهاي داراي مساحت ۵۰۰مترمربع فضاي سالن يا مساحت هزار مترمربع و بيشتر باغ تالار حداکثر ۴۵۰ميليون تومان تسهيلات پرداخت خواهد شد و براي پرداخت تسهيلات مذکور، صرفا يکي از ۲ويژگي مساحت فضاي سالن يا باغ تالار ملاک محاسبه خواهد بود. اين تسهيلات طي عقد مرابحه عام و بهصورت يک مرحلهاي با نرخ سود ۱۲درصد و اقساط ۲۰ماهه پرداخت ميشود و مدت ۳ماه نيز براي بازپرداخت قسط اول اين تسهيلات تنفس محاسبه اعمال خواهد شد که با اين روند مجموع دوره بازپرداخت اين تسهيلات را به ۲۷ماه افزايش خواهد داد