در راستاي هم انديشي و تبادل نظر در خصوص چگونگي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان: نشست کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران برگزار شد

نشست هم انديشي و تبادل نظر کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران در خصوص چگونگي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در سطح تهران در سالن جلسات، ستاد امور مالياتي شهر و استان تهران برگزار شد. نشست هم انديشي و تبادل نظر کميسيون بيمه […]

نشست هم انديشي و تبادل نظر کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران در خصوص چگونگي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در سطح تهران در سالن جلسات، ستاد امور مالياتي شهر و استان تهران برگزار شد.

نشست هم انديشي و تبادل نظر کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران در خصوص چگونگي اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان در سطح تهران در سالن جلسات، ستاد امور مالياتي شهر و استان تهران برگزار شد.

در اين جلسه که با حضور حميدرضا رستگار رياست کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران و اکثريت اعضاي کميسيون و محمدي رئيس مرکز سامانه پايانه هاي فروشگاهي بهمراه معاون خود غريب از ستاد سازمان و ابراهيمي و شيخ کريمي معاونين امور مالياتي شهر و استان تهران بهمراه کميته اجرايي سامانه پايانه هاي فروشگاهي ستاد امور مالياتي شهر و استان تهران برگزار شد، نقطه نظرات کارشناسي و راهکارهاي عملياتي جهت تسهيل در آغاز اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي توسط حاضرين مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت