قابل توجه همکاران گرامی

همکارمحترم با سلام فعالیت واحدهای صنفی مشروط به آن است كه مراتب تزریق دو دوز واكسن به كلیه صاحبان مشاغل ، كارفرمایان ، كاركنان مربوطه در سامانه مندرج باشد و با اخذ QRكد و نصب آن در مدخل ورودی كلیه واحدهای صنفی صورت گیرد و همچنین کارکنان موظفند QR كد خود را به متصدیان مربوطه […]

همکارمحترم
با سلام
فعالیت واحدهای صنفی مشروط به آن است كه مراتب تزریق دو دوز واكسن به كلیه صاحبان مشاغل ، كارفرمایان ، كاركنان مربوطه در سامانه مندرج باشد و با اخذ QRكد و نصب آن در مدخل ورودی كلیه واحدهای صنفی صورت گیرد و همچنین کارکنان موظفند QR كد خود را به متصدیان مربوطه ارائه نمایند. در غیر اینصورت نمیتوانند در محل واحد صنفی حضور داشته باشند.
در غیر اینصورت عواقب آن به عهده واحد صنفی متخلف می باشد

علی بهره مند
اتحادیه صنف دارندگان قنادی شیرینی فروشی وکافه قنادی تهران