بخشودگی جرائم مالیاتی

    قابل توجه همه 🔘 بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۷/ ۱/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ [ به مدیران کل امور مالیاتی ] ◾️۱ . بخشودگی جرائم از […]

 

 

قابل توجه همه

🔘 بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۷/ ۱/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ [ به مدیران کل امور مالیاتی ]

◾️۱ . بخشودگی جرائم از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۱ لغایت ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می گردد

🔹حداکثر درصد بخشودگی جرائم قابل بخشش [ تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی ]

➖سال عملکرد / دوره ۱۳۹۸ و بعد ۱۰۰ درصد
➖سال عملکرد / دوره ۱۳۹۷ ۹۵ درصد
➖سال عملکرد / دوره ۱۳۹۶ ۸۵ درصد
➖سال عملکرد / دوره ۱۳۹۵ ۸۰ درصد
➖سال عملکرد / دوره ۱۳۹۴ و قبل آن ۷۰ درصد

🔹در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال ها / دوره های مربوط کسر می شود.