نکات مالیاتی که لازم است بدانیم…

    اگر رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدون حضور نماینده مودی مالیاتی صادر شده باشد فاقد اعتبار قانونی است. 🔸برابر بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م، مودی مالیاتی می‌تواند و حق دارد که همزمان با اعتراض به برگ تشخیص مالیات از بین افراد زیر یک نفر را به عنوان نماینده جهت حضور در هیات حل […]

 

 

اگر رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدون حضور نماینده مودی مالیاتی صادر شده باشد فاقد اعتبار قانونی است.

🔸برابر بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م، مودی مالیاتی می‌تواند و حق دارد که همزمان با اعتراض به برگ تشخیص مالیات از بین افراد زیر یک نفر را به عنوان نماینده جهت حضور در هیات حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماید:

▫️یک نفر از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
▫️یک نفر از اتاق تعاون ایران
▫️یک نفر از جامعه حسابداران رسمی ایران
▫️یک نفر از مجامع حرفه‌ای و یا تشکل های صنفی
▫️یک نفر از شورای اسلامی شهر

🔸اگر مودی نماینده خود را از بین یکی از افراد یادشده در بالا انتخاب کند هیئت حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراض مالیات دهنده نسبت به برگ تشخیص مالیات باید نماینده مودی را نیز دعوت کند و رسیدگی و صدور رای باید با حضور نماینده مودی مالیاتی انجام شود.

🔸اگر رسیدگی و صدور رای در هیات حل اختلاف مالیاتی، بدون حضور نماینده مودی مالیاتی انجام شده باشد رای صادره فاقد اعتبار قانونی است و از طریق دیوان عدالت اداری و یا اعتراض به مراجع تجدیدنظر مالیاتی، قابل ابطال خواهد بود.