دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری

  همکاران ارجمند. نظر به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اخذ عوارض تابلوها زین پس سازمان زیباسازی شهرداری تهران مستحق دریافت عوارض تابلو شناخته نگردیده است مراتب جهت بهره برداری به حضور شما عزیزان ایفاد میگردد. اتحادیه صنف قنادان […]

 

همکاران ارجمند.

نظر به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اخذ عوارض تابلوها زین پس سازمان زیباسازی شهرداری تهران مستحق دریافت عوارض تابلو شناخته نگردیده است مراتب جهت بهره برداری به حضور شما عزیزان ایفاد میگردد.

اتحادیه صنف قنادان تهران