علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران

تقويت و ارتقاي جايگاه اتحاديه هاي صنفي با اصلاح و افزايش اختيارات قانوني آنها

نيازمند قانوني با حداقل موانع و حداکثر توانايي در اجرا هستيم

 

 

رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران گفت: بزرگترين مشکل اتحاديه هاي صنفي نداشتن قدرت اجرايي لازم براي برخورد با تخلفات صنفي است؛ لذا اصلاح و افزايش اختيارات آنها در حمايت از اعضا و برخورد با تخلفات مي تواند جايگاه اتحاديه ها را ارتقاء بخشيده و موجب تقويت بخش خصوصي شود.

علي بهره مند، رئيس اتحاديه دارندگان قنادي، شيريني فروشي و کافه قنادي تهران در لزوم تغيير و اصلاح قوانين گفت: تغيير در ساختار و افزايش اختيارات بدون اصلاح قوانين موجود امکان پذير نيست. بدون شک هر اقدام نظارتي و سياستگذاري در حوزه اصناف بايستي مبتني بر قانون باشد، همچنين تغيير و اصلاح قوانين بدون تحقيق و جمع آوري نظرات صاحب نظران تمامي اتحاديه ها و افراد صاحب نام و با تجربه امکان پذير نيست.

وي تصريح کرد: لازم است با تکميل تحقيقات، پس از دسته بندي تمام نظرات با هدايت وزارتخانه هاي صمت، جهاد کشاورزي، کشور و رفاه و تعاون، قانوني کارآمد در اجرا با حداقل موانع و حداکثر توانايي به تصويب رسد.

وي در فلسفه ايجاد اتحاديه هاي صنفي بيان داشت: اتحاديه هاي صنفي بر اساس قانون جهت تنظيم و اجراي مقررات صنفي و نظم بخشيدن به فعاليت هاي اعضاي صنف تشکيل مي گردد و فعاليت آنها تابع قانون نظام صنفي مي باشد. اتحاديه ها مسئول صدور پروانه کسب پس از تاييد نهادهاي مقرر در قانون نظام صنفي هستند.

بهره مند در ارتباط با قدرت و جايگاه اتحاديه ها و وظايف نظارتي شان گفت: به موجب ماده ۳۰ قانون نظام صنفي اتحاديه هاي صنفي موظفند با تشکيل کميسيون بازرسي بر نحوه فعاليت واحدهاي صنفي عضو خود نظارت کنند. از مهمترين اختيارات اتحاديه هاي صنفي در خواست پلمپ و تعطيلي واحدهاي صنفي از نيروي انتظامي است که بدون دريافت پروانه کسب فعاليت مي کنند. اتحاديه ها همچنين مي توانند طبق ماده ۲۸ قانون نظام صنفي درخواست تعطيلي واحدهاي صنفي که بدون مجوز اتحاديه تغيير شغل داده و يا شغل خود را تعطيل کرده اند و وارد شغل ديگري بدون مجوز شده اند را نمايند.