محمد جهاني کيا، مديرکل دفتر امور مؤديان و خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور:

کليه اوراق مالياتي از ابتداي شهريور به صورت الکترونيکي ابلاغ مي شود

  محمد جهاني کيا، مديرکل دفتر امور مؤديان و خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور اظهار داشت: در فاز جديد و تکميلي طرح ابلاغ الکترونيکي اوراق مالياتي که از ابتداي شهريور ۱۴۰۱ به اجرا درآمده، براي اوراق سيستمي، ابلاغ الکترونيکي جايگزين ابلاغ دستي اوراق مالياتي شده است. مؤديان مالياتي ميتوانند با فعالسازي ابلاغ الکترونيکي در […]

 

محمد جهاني کيا، مديرکل دفتر امور مؤديان و خدمات مالياتي سازمان امور مالياتي کشور اظهار داشت: در فاز جديد و تکميلي طرح ابلاغ الکترونيکي اوراق مالياتي که از ابتداي شهريور ۱۴۰۱ به اجرا درآمده، براي اوراق سيستمي، ابلاغ الکترونيکي جايگزين ابلاغ دستي اوراق مالياتي شده است. مؤديان مالياتي ميتوانند با فعالسازي ابلاغ الکترونيکي در درگاه ملي خدمات الکترونيک سازمان امور مالياتي به نشاني gov.ir.my.tax اوراق مالياتي خود را بدون مراجعه حضوري به ادارات امور مالياتي دريافت و مشاهده نمايند.

وي بيان کرد: اوراق مالياتي اين مؤديان، به صورت خودکار بر روي حساب کاربري آنان بارگذاري شده و پيامک اطلاع رساني نيز ارسال مي شود. مؤديان، پس از بارگذاري اوراق، ۱۰ روز فرصت دارند با مراجعه به حساب کاربري خود، اوراق مذکور را مشاهده نمايند. رؤيت برگه در حکم ابلاغ مي باشد و مهلت مؤديان براي اقدامات قانوني مربوط، از اين تاريخ آغاز مي شود.

جهاني کيا افزود: چنانچه مؤدي ظرف ۱۰ روز جهت مشاهده برگه، به حساب کاربري خود مراجعه ننمايد، روز يازدهم به عنوان تاريخ ابلاغ به مؤدي در نظر گرفته مي شود. در صورتي که روز يازدهم با تعطيل/تعطيلات رسمي/عمومي مصادف شود، اولين روز کاري بعد از تعطيل/تعطيلات مزبور به عنوان روز ابلاغ محسوب خواهد شد و مهلت هاي قانوني واکنش به اوراق مالياتي بر مبناي آن در نظر گرفته مي شود.